Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przysusze

 • Kontakt

  ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha

  ppp@przysucha.pl

  tel. 48 675 39 27

  tel.  793 877 497

  https://www.facebook.com/pppprzysucha

Historia

Historia założenia i rozwoju Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na terenie Przysuchy

1975

Początkli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przysusze siegają lat 70-tych. Decyzją  Inspektora Szkolnego z dnia 1 maja 1975 roku powołano w Przysusze Powiatowa Poradnię Wychowawczo - Zawodową. Po wstępnym okresie organizacyjnym rozpoczęła ona swoją działalność 1 września 1975 roku. Początkowo Poradnia realizowała swoje zadania statutowe w niepełnej obsadzie kadrowe, tzn. pracowało
w niej tylko dwóch specjalistów pedagogów: mgr Jan Wamil i mgr Maria Nowak. Mgr Jan Wamil pełnił funkcję dyrektora placówki.

W latach 1975 -1980 Poradnia obejmowała swoją opieką 110 placówek oświatowo - wychowawczych, wchodzących w skład szkół w 10 gminach: Borkowice, Drzewica, Gielniów, Gowarczów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów i Wieniawa.

Na ten stan składały sie następujace placówki:

- 1 Liceum Ogolnokształcące,

- 41 szkół podstawowych wraz z punktami filiarnymi,

- 1 Państwowy Zakład Wychowawczy w Smogorzowie,

- 2 Państwowe Domy Dziecka w Radzicach i Rzucowie,

- 19 przedszkoli,

- 46 ognisk przedszkolnych stałych.

Łącznie w placówkach tych uczyło się i przebywało 11 963 dzieci i młodzieży. Przy istniejącej wówczas obsadzie kadrowej poradnia była
w stanie zaspokoić tylko najpilniejsze potrzeby szkół i placówek.

1982

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 28 maja 1982 roku, aby odciążyć Poradnię, utworzono Filię Poradni Wychowawczej
w Przysusze z siedzibą w Drzewicy.
Rozpoczęła ona swoją działalność 1 grudnia 1982 roku.  Rejon działania Filii obejmował placówki oświatowo - wychowawcze na terenie gmin: Drzewica, Gowarczów i Odrzywół.

W 1987r.  dyrektorem placówki została Maria Nowak.

1993

W1993r. Poradnia, na mocy rozporządzenia MEN, zmieniła nazwę z Wychowawczo - Zawodowej na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Od stycznia 1999 roku ze względu na zmiany administracyjne jakie zaszły w kraju, organem prowadzącym poradnie jest Starostwo Powiatu Przysuskiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Zmienił się również rejon działania Poradni, który obejmuje następujące gminy: Borkowice, Gielniów,  Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa.

Poradnia aktualnie

Przez kolejne lata funkcję dyrektora pełniła Halina Skorupa (2003-2016) , a obecnie stanowisko to piastuje Marzena Górna.

W kolejnych latach systematycznie zwiększała się liczba zatrudnianych w Poradni specjalistów. Aktualnie jest to 4 psychologów, 4 pedagogów, 2 logopedów, 1 pracownik administracyjny. 

Poradnia obejmuje swoim działaniem teren 8 gmin, w których funkcjonuje  kilkadziesiąt placówek oświatowych:

- 17 szkół podstawowych,

- 3 szkoły ponadpostawowe,

- 13 przedszkoli,

- 2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze,

- 1 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny,

- 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.