Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przysusze

 • Kontakt

  ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha

  ppp@przysucha.pl

  tel. 48 675 39 27

  tel.  793 877 497

  https://www.facebook.com/pppprzysucha

OFERTA 2022/2023

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przysusze udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu przysuskiego.
 • W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.  
 • Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • Do Poradni zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych z dziećmi oraz młodzież.
 • Prosimy o uzgadnianie terminu diagnozy osobiście lub telefonicznie.  
 • Istnieje możliwość zorganizowania na terenie szkoły/placówki punktu konsultacyjnego (raz w semestrze).

Formy pomocy dla dzieci i uczniów (realizowane na terenie Poradni i placówek):

Lp.

Temat zajęć

Forma zajęć

Adresat

Uwagi

1

Konsultacje:

- psychologiczne,

- pedagogiczne,

- logopedyczne

Indywidualne Dzieci i młodzież ucząca się

Realizacja na terenie Poradni oraz w placówkach w ramach punktów konsultacyjnych (raz w semestrze)

2

Diagnoza:

-psychologiczna,

-pedagogiczna,

-logopedyczna

Indywidualne

Dzieci i młodzież ucząca się

Realizacja na terenie Poradni

 

3

Badania przesiewowe wybranych funkcji poznawczych

Indywidualnie/

Obejmujące oddział klasowy

Odziały przedszkolne/

Uczniowie kl.1-3 szkół podstawowych

Realizacja na terenie placówki lub w Poradni

 

4

Badania przesiewowe logopedyczne

 

 

Indywidualnie/

Obejmujące oddział klasowy

Odziały przedszkolne/

Uczniowie kl.1-3 szkół podstawowych

Realizacja na terenie placówki lub w Poradni

 

5

Badania ryzyka dysleksji (SRD)

 

Indywidualnie/

Obejmujące oddział klasowy

Odziały przedszkolne/

Uczniowie kl.1 szkół podstawowych

Realizacja na terenie placówki lub w Poradni

6

Badania przesiewowe słuchu - audiometryczne z wykorzystaniem systemu SAT2

Indywidualnie/

Obejmujące oddział klasowy

Dzieci przedszkolne/

Uczniowie szkół podstawowych

Realizacja na terenie placówki lub w Poradni

7

Terapia dzieci i młodzieży:

- psychologiczna

- pedagogiczna

- logopedyczna

Indywidualne/

grupowe

Dzieci i młodzież ucząca się – wg bieżących potrzeb

Realizacja na terenie Poradni

8

Terapia Biofeedback

Indywidualnie

Dzieci i młodzież ucząca się

Realizacja na terenie Poradni

9

Doradztwo zawodowe - wybór szkoły i kierunku kształcenia

Indywidualne/

Grupowe

Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

Zajęcia grupowe -realizowane na terenie placówek. 

Czas realizacji - 45 minut

10

„Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia”

Grupowe

Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

Zajęcia realizowane na terenie placówek. 

Czas realizacji - 45 minut

11

Warsztaty profilaktyczne wg programu profilaktycznego „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” K. Wojcieszka

Grupowe

Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

Zajęcia realizowane na terenie placówek

Czas realizacji – 2x45 minut

12

„Metody radzenia sobie ze stresem, lękiem i napięciem”

Grupowe

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zajęcia realizowane na terenie placówek. 

Czas realizacji - 45 minut

13

"Skuteczna komunikacja interpersonalna”

Grupowe

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zajęcia realizowane na terenie placówek. 

Czas realizacji - 45 minut

14

„Asertywność – przyjazna stanowczość”

Grupowe

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zajęcia realizowane na terenie placówek. 

Czas realizacji - 45 minut

15

„Wzmacnianie motywacji do nauki i samorozwoju”

Grupowe

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zajęcia realizowane na terenie placówek. 

Czas realizacji - 45 minut

16

„Pamięć i techniki sprawnego uczenia się”

Grupowe

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zajęcia realizowane na terenie placówek. 

Czas realizacji - 45 minut

17

„Złość a zachowania agresywne”

Grupowa

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zajęcia realizowane na terenie placówek. 

Czas realizacji - 45 minut

18

„Problemy okresu dorastania”

Grupowe

Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

Zajęcia realizowane na terenie placówek. 

Czas realizacji - 45 minut

19

„Sztuka autoprezentacji”

Grupowe

Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

Zajęcia realizowane na terenie placówek. 

Czas realizacji - 45 minut

20

„Rozwijanie samoświadomości, wzmacnianie poczucia własnej wartości”

Grupowe

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zajęcia realizowane na terenie placówek. 

Czas realizacji - 45 minut

21

„Tolerancja i akceptacja”

Grupowe

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zajęcia realizowane na terenie placówek. 

Czas realizacji - 45 minut

22

Zajęcia integracyjne - budowanie na nowo relacji interpersonalnych.

 

Grupowe

uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zajęcia realizowane na terenie placówek.

Czas realizacji – 2x45 minut

23

Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych – rekomendowany program profilaktyczny

Grupowe

(grupa do 10 osób)

Uczniowie w wieku     10 -11 lat

Zajęcia realizowane na terenie placówki lub w Poradni (po zebraniu się grupy)

Cykl 15 dwugodzinnych spotkań realizowanych co tydzień

24

„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” rekomendowany program profilaktyczny

Grupowe (zespół klasowy lub grupa do 15 osób w Poradni)

Uczniowie w wieku    8-12 lat

Zajęcia realizowane na terenie placówki lub w Poradni (po zebraniu się grupy)

Cykl 30 godzinnych spotkań realizowanych co tydzień

25

Program domowych detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” - rekomendowany program profilaktyczny

Grupowe (zespół klasowy)

Uczniowie klas 4-5 szkoły podstawowej oraz ich rodzice

Część szkolna: cykl 5 spotkań na terenie szkoły

Część domowa: Domowe drużyny (dziecko i rodzice)

Wieczór Jasia i Małgosi – wspólne spotkanie w szkole

26

Program "Unplugged" - rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej

Grupowe (zespół klasowy)

Uczniowie w wieku 12-14 lat oraz ich rodzice

Zajęcia realizowane na terenie placówki

Cykl 12 lekcji realizowanych co tydzień

Rodzice -3 dwugodzinne spotkania

26

Trening umiejętności społecznych

Grupowe

(do 6 osób)

Uczniowie szkół podstawowych

Zajęcia realizowane na terenie placówki lub w Poradni (po zebraniu się grupy)

Czas realizacji – cykl spotkań całorocznych         w systemie cotygodniowym (1x60 minut)

Propozycje działań dla nauczycieli/wychowawców oraz tematyka szkoleń dla rad pedagogicznych:

Lp

Temat

Forma

Adresat

Uwagi

1

Konsultacje - wg bieżących potrzeb

Indywidualne

Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni

Na terenie Porani - po umówieniu wizyty w Poradni

Na terenie placówek -        w ramach punktów konsultacyjnych (raz w semestrze)

2

Spotkania dla specjalistów szkolnych, logopedów, terapeutów, psychologów, pedagogów.

 Grupowe

 

 Specjaliści szkolni

Raz w semestrze wg harmonogramu

3

„Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie szkoły”

Grupowe

Nauczyciele

 

Czas realizacji 60-90 minut

4

„Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia - Interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie – wyniki badań, wnioski i zalecenia”

Grupowe

Nauczyciele

Czas realizacji 60-90 minut

5

„Czynniki wpływające na osiągnięcia szkolne dziecka”

Grupowe

Nauczyciele szkół podstawowych

Czas realizacji 60-90 minut

6

„Cechy wieku rozwojowego” (dla poszczególnych grup wiekowych)

Grupowe

Nauczyciele

Czas realizacji 60-90 minut

7

„Rozwój mowy dziecka” (ze szczególnym uwzględnieniem określonej grupy wiekowej)

Grupowe

Nauczyciele przedszkola

Czas realizacji 60-90 minut

8

„Wady wymowy – rodzaje, profilaktyka, korekcja, przykładowe ćwiczenia”

Grupowe

Nauczyciele przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej

Czas realizacji 60-90 minut

9

„Gotowość szkolna”

Grupowe

Nauczyciele przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Czas realizacji 60-90 minut

9

„Formy i metody pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą” (godziny wychowawcze)

Grupowe

Nauczyciele

Czas realizacji 60-90 minut

10

„Nadpobudliwość psychoruchowa dziecka – wyzwanie dla nauczyciela”

Grupowe

Nauczyciele przedszkola i szkół podstawowych

Czas realizacji 60-90 minut

11

„Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole”

Grupowe

Nauczyciele przedszkola i szkół podstawowych

 Czas realizacji 60-90 minut

12

„Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” (także w kontekście epidemii i izolacji społecznej)

 Grupowe

 Nauczyciele, specjaliści szkolni

Czas realizacji 60-90 minut

13

„Praca z uczniem z zaburzeniami lękowo – depresyjnymi”

 Grupowe

 Nauczyciele, specjaliści szkolni

 Czas realizacji – 60 -90 min.

14

„Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, otyłość”

 

 Grupowe

 Nauczyciele klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Czas realizacji 60-90 minut

15

„Zapobieganie samobójstwom wśród dzieci i młodzieży”

 

 Grupowe

 Nauczyciele klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Czas realizacji 60-90 minut

16

„Metody radzenia sobie z agresją,  przemocą  i cyberprzemocą w szkole”

 Grupowe

 Nauczyciele klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Czas realizacji 60-90 minut

17

„Profilaktyka uzależnień – uzależnienia od substancji psychoaktywnych (w tym dopalaczy) oraz uzależnienia behawioralne”

 Grupowe

 Nauczyciele klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

 

Czas realizacji 60-90 minut

18

„Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów”

Grupowe

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czas realizacji 60-90 minut

Oferta spotkań, szkoleń i warsztatów dla rodziców/opiekunów – na terenie Poradni oraz placówek: 

Lp.

Temat zajęć

Forma zajęć

Adresat

Uwagi 

1

Konsultacje dotyczące problemów wychowawczych, dydaktycznych                 i rozwojowych –  wg potrzeb

 

 Indywidualne

 

 Rodzice/opiekunowie

 

W Poradni - po uzgodnieniu terminu wizyty

W placówkach –          w ramach punktów konsultacyjnych (raz w semestrze)

2

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” - zajęcia dla rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym – rekomendowany program profilaktyczny

Grupowe (do 15 osób)

 

Rodzice/opiekunowie

(możliwość otworzenia grupy dla nauczycieli/wychowawców)

 W Poradni lub placówce (po utworzeniu grupy)

Czas realizacji: 10 spotkań po 3 godziny

3

„Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały”- zajęcia dla rodziców nastolatków – rekomendowany program profilaktyczny

Grupowe (do 15 osób)

 Rodzice/opiekunowie

(możliwość otworzenia grupy dla nauczycieli/wychowawców)

W Poradni lub placówce (po utworzeniu grupy)

Czas realizacji: 10 spotkań po 3 godziny

4

Grupa wsparcia dla rodziców/ opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu

Grupowe (do 10 osób)

Rodzice/opiekunowie

W Poradni – raz w semestrze wg harmonogramu

5

„Budowanie pozytywnej samooceny dziecka”

Grupowe

Rodzice/opiekunowie

Pedagogizacja rodziców

Czas realizacji: do 45 minut

6

„Przemoc i agresja – przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie”

Grupowe

Rodzice/opiekunowie

Pedagogizacja rodziców

Czas realizacji: do 60 minut

7

„Problemy okresu dorastania”

Grupowe

Rodzice/opiekunowie nastolatków

Pedagogizacja rodziców

Czas realizacji: do 45 minut

8

„Przyczyny trudności w nauce i ich niwelowanie”

Grupowe

Rodzice/opiekunowie

Pedagogizacja rodziców

Czas realizacji: do 45 minut

9

„Pomoc w  wyborze zawodu i szkoły”

Grupowe

Rodzice/opiekunowie uczniów klas 7-8 szkół podstawowych

Pedagogizacja rodziców

Czas realizacji: do 45 minut

10

„Stosowanie kar i nagród w procesie wychowawczym”

Grupowe

Rodzice/opiekunowie

Pedagogizacja rodziców

Czas realizacji: do 45 minut

11

„Pojęcie dojrzałości i gotowości do podjęcia nauki szkolnej”

Grupowe

Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym

Pedagogizacja rodziców

Czas realizacji: do 45 minut

12

„Wady wymowy – rodzaje, profilaktyka, korekcja, przykładowe ćwiczenia”

Grupowe

Rodzice/opiekunowie dzieci przedszkolnych i w wieku wczesnoszkolnym

Pedagogizacja rodziców

Czas realizacji: do 45 minut

13

„Skuteczna komunikacja w rodzinie”

Grupowe

Rodzice/opiekunowie

Pedagogizacja rodziców

Czas realizacji: do 45 minut

14

„Motywowanie dziecka do nauki/ obowiązków oraz współpracy”

Grupowe

Rodzice/opiekunowie

Pedagogizacja rodziców

Czas realizacji: do 45 minut

15

„Profilaktyka uzależnień – dopalacze, narkotyki, alkohol, papierosy, leki, uzależnienia behawioralne”

Grupowe

Rodzice/opiekunowie

Pedagogizacja rodziców

Czas realizacji: do 60 minut

Prosimy o przekazywanie własnych sugestii i potrzeb dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej

i współpracy między naszymi placówkami.