Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przysusze

 • Kontakt

  ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha

  ppp@przysucha.pl

  tel. 48 675 39 27

  tel.  793 877 497

  https://www.facebook.com/pppprzysucha

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha.

2. Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez: info@abioffice.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

-  wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, oraz wypełnianiu Statutowych zadań Poradni.

- realizacji umów zawartych z Poradni Psychologiczno – Pedagogiczną w Przysusze -  w pozostałych przypadkach Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych mogą być:

-   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

-   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Przysusze i przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Poradnia.

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów  określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy  powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące  uprawnienia: prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art.  6 ust. 1 lit a, art. 9 ust. 2 lit a, c RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.