Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przysusze

 • Kontakt

  ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha

  ppp@przysucha.pl

  tel. 48 675 39 27

  tel.  793 877 497

  https://www.facebook.com/pppprzysucha

Statut Poradni

 

STATUT 

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

W PRZYSUSZE

 

 

Podstawa prawna

  

Tekst jednolity stan na dzień 29.11.2017r. 

Podstawę prawną statutu stanowią następujące akty prawne: 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.),

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 283 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r.,
  w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz.1869 z póź. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r., 
  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., poz.199 z póź. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r., 
  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
  w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, (Dz. U. z 2017 r., poz.1743 ).

 

 

Postanowienia ogólne

§1 

 1. Poradnia nosi nazwę: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przysusze. 

 1. Siedzibą Poradni jest budynek przy ul. Szkolnej 7 w Przysusze. 

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przysusze jest placówką publiczną. 

 1. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Przysusze. 

 1. Obsługę finansową zapewnia Zakład Obsługi Szkół w Przysusze. 

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. 

 1. Rejon działania Poradni obejmuje teren powiatu przysuskiego. 

 1. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. 

 1. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki Poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania. 

 1. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, Poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki. 

 1. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom. 

 1. Poradnia używa pieczęci: 

Reg 000930779 

PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

w Przysusze 

26-400 Przysucha ul. Szkolna7 

tel. (48) 675-39-27

 

 

Cele i zadania Poradni 

§2. 

 1. Celem Poradni jest wspieranie pełnego rozwoju i udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek
  w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
   

 1. Do zadań Poradni należy: 

 1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;

 2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

 4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych.
   

 1. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

   1. diagnozowanie

   2. opiniowanie

   3. konsultacje

   4. terapię

   5. prowadzenie grup wsparcia

   6. poradnictwo

   7. mediacje

   8. interwencję kryzysową

   9. działalność profilaktyczną

   10. działalność informacyjną 

 1. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności: 

 1. wydanie opinii:

 2. wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

 3. objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

 4. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. 

 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach: 

 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

 2. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

 3. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 4. zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego,

 5. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

 6. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata ze względu na stan zdrowia,

 7. spełniania obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,

 8. innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. 

 1. Opinie, orzeczenia, informacje oraz zaświadczenia wydaje się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka albo pełnoletniej osoby, której dotyczą wyżej wymienione dokumenty – na zasadach i w sprawach określonych
  w odrębnych przepisach. 

 1. W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuję kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza. 

 1. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. 

 1. W Poradni działają Zespoły Orzekające, które wydają: 

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanych społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego;

 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

 4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
  i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;

 5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 1. Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni. 

 1. W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego, oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjnymi, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci. 

 1. W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 

 1. Zespoły orzekające powołuje dyrektor Poradni. 

 1. W skład zespołu wchodzą: 

 1. dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;

 2. psycholog;

 3. pedagog;

 4. lekarz;

 5. inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny. 

 1. W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć: 

  1. na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia

   1. nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem, uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,

   2. asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy,

   3. pomoc nauczyciela,

   4. asystent edukacji romskiej, 

– wyznaczeni przez ich dyrektora 

  1. na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista inni niż wymienieni wyżej. 

 1. W posiedzeniach zespołu mają prawo uczestniczyć i przedstawić swoje stanowisko rodzice dziecka lub pełnoletni uczeń. 

 1. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący. 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom
  i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na: 

  1. prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

  2. udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

  3. udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecin i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
   i wychowawczych.
    

 1. Pomoc, o której mowa w ust.1, jest udzielana w szczególności w formie: 

 1. indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

 2. terapii rodziny;

 3. grup wsparcia;

 4. prowadzenia mediacji;

 5. interwencji kryzysowej;

 6. warsztatów;

 7. porad i konsultacji;

 8. wykładów i prelekcji;

 9. działalności informacyjno-szkoleniowej. 

 1. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
  i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, polega
  w szczególności na: 

 1. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 

b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów: 

 1. współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 2. współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

 3. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

 4. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 5. prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

 6. udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom. 

 1. Zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych są realizowane w szczególności
  w formie; 

 1. porad i konsultacji;

 2. udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;

 3. udziału w zebraniach rad pedagogicznych;

 4. warsztatów;

 5. grup wsparcia;

 6. wykładów i prelekcji;

 7. prowadzenia mediacji;

 8. interwencji kryzysowej;

 9. działalności informacyjno-szkoleniowej;

 10. organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń. 

 1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest prowadzone i organizowane
  w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni i polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki z uwzględnieniem: 

 1. kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt1ustawy, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

 2. wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny
  w procesie ewaluacji zewnętrznej;

 3. realizacji podstaw programowych;

 4. rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

 5. analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;

 6. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków;

 7. innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę. 

 1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje: 

 1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

 2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

 3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;

 4. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania. 

Organy Poradni 

§3. 

 1. Organami Poradni są: 

 1. dyrektor Poradni,

 2. Rada Pedagogiczna. 

 1. Dyrektor poradni wyłaniany jest w drodze konkursu. 

 1. Funkcję dyrektora powierza i z funkcji tej odwołuje organ prowadzący. 

 1. Poradnią kieruje dyrektor będący kierownikiem wszystkich zatrudnionych w niej pracowników. 

 1. Czas pracy dyrektora Poradni jest nienormowany. 

 1. W przypadku nieobecności dyrektora, jego funkcję pełni wskazana przez niego osoba. 

 1. Dyrektor Poradni:

  1. kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

  3. opracowuje wspólnie z radą pedagogiczną program rozwoju placówki,

  4. wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

  5. wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń,

  6. gromadzi informacje o pracy pracowników pedagogicznych w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

  7. realizuje uchwały rady pedagogicznej, wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowe organy,

  8. planuje i ponosi odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego poradni zgodnie z odpowiednimi przepisami,

  9. współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, organem prowadzącym oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,

  10. kieruje polityką kadrową poradni, zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników poradni,

  11. przyznaje nagrody oraz udziela kar porządkowych,

  12. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawnie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników poradni,

  13. zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż. 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni. 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w poradni. 

9 a). W jej zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego. 

 1. Przewodniczącym Rady pedagogicznej jest dyrektor Poradni. 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

 1. zatwierdzanie planów pracy, regulaminów,

 2. opracowanie programu rozwoju placówki,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

 5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy Poradni. 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

 1. arkusz organizacji poradni,

 2. organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

 3. projekt planu finansowego,

 4. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 5. propozycje dyrektora placówki w sprawie przydziału nauczycielom stałych
  i dodatkowych zadań. 

 1. Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:

  1. na początku roku szkolnego celem zatwierdzenia planu pracy i planu nadzoru pedagogicznego na bieżący rok,

  2. po pierwszym semestrze w związku ze złożeniem sprawozdania za pierwsze półrocze,

  3. po drugim semestrze w związku z podsumowaniem roku szkolnego. 

 1. Zebranie Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego poradnię albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 1. O terminie i porządku zebrania Rady Pedagogicznej przewodniczący informuje na tydzień przed zebraniem. 

 1. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste badanych dzieci, ich rodziców, a także pracowników poradni. 

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora Poradni oraz ocenę działalności Poradni i dyrektora. 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i zatwierdza go. 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

 1. Spory między pracownikami Poradni rozwiązuje dyrektor. 

 1. Spory między dyrektorem a pracownikami Poradni rozstrzyga organ prowadzący.

  

Organizacja Poradni 

§4 

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego, jako placówka w której nie są przewidziane ferie szkolne. 

 1. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem Poradni może ustalić terminy przerw w pracy Poradni w okresie ferii letnich. 

 1. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku. W zależności od potrzeb zajęcia w poradni mogą być organizowane również w sobotę. 

 1. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor Poradni po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym. 

 1. Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują pensum w wysokości 20 godzin tygodniowo. 

 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni - do dnia 30 kwietnia danego roku. 

 1. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego roku. 

 1. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników poradni oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

 1. Na podstawie arkusza organizacyjnego dyrektor Poradni ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację stałych obowiązków. 

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. 

 1. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom. 

 1. W Poradni zatrudnia się lekarza, pracownika administracyjnego i pracownika obsługi. 

 1. Do zadań pracownika administracyjnego należy zapewnienie należytej obsługi w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych, kancelaryjnych i budżetowych, szczegółowe zadania określone są w arkuszu „zakres czynności” . 

 1. Do zadań pracownika obsługi należy utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach poradni. 

 1. Do zadań lekarza należą konsultacje przedkładanej do poradni dokumentacji lekarskiej i uczestnictwo w posiedzeniach zespołów orzekających. 

 1. Prawa i obowiązki pracownika administracyjnego i obsługi regulują przepisy zawarte w Kodeksie Pracy. 

 1. Pracownicy pedagogiczni i obsługi zatrudniani są zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 1. Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.

  

Pracownicy pedagogiczni Poradni 

§5

 

 1. Pracownicy pedagogiczni poradni są zatrudniani zgodnie z kwalifikacjami. 

 1. Kwalifikacje do zajmowanych stanowisk pedagogicznych poradni określają odrębne przepisy. 

 1. Zakres obowiązków pracowników poradni ustala dyrektor poradni na podstawie statutu i obowiązujących przepisów prawnych. 

 1. Do obowiązków pracowników poradni należy: 

 1. postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej,

 2. realizacja zadań przydzielonych w rocznym planie pracy i zakresie obowiązków służbowych,

 3. czynny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej,

 4. stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej oraz doskonalenie metod pracy przez samokształcenie, udział w studiach podyplomowych, konferencjach metodycznych lub szkoleniach różnego typu,

 5. troska o utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń i wyposażenia gabinetów,

 6. przestrzeganie dyscypliny pracy,

 7. dbałość o dobrą atmosferę pracy,

 8. prowadzenie wymaganej dokumentacji. 

 1. Do zadań psychologa należy: 

 1. diagnoza psychologiczna, na którą składa się badanie psychologiczne, opracowywanie wyników badań, wniosków i zaleceń oraz wszelkie czynności postdiagnostyczne,

 2. udzielanie wskazówek psychologicznych uczniom, nauczycielom i rodzicom,

 3. pomoc dzieciom i młodzieży w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych,

 4. wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny i szkoły,

 5. terapia psychologiczna,

 6. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowaniu
  i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych,

 7. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

 8. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 1. Do zadań pedagoga należy:

  1. diagnoza pedagogiczna, w oparciu o testy dostosowane do aktualnej podstawy programowej, opracowanie zaleceń oraz wszelkie czynności postdiagnostyczne,

  2. wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny i szkoły,

  3. terapia pedagogiczna,

  4. pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia,

  5. wspomaganie efektywności uczenia się poprzez przekazywanie aktualnych metod usprawniania podstawowych technik szkolnych,

  6. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach,

  7. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.  

   1. Do zadań logopedy należy:

    1. diagnoza logopedyczna,

    2. terapia dzieci i młodzieży z wadami wymowy,

    3. współpraca z rodzicami w zakresie ustalania ćwiczeń na terenie domu rodzinnego,

    4. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach,

    5. współpraca z placówkami oświatowymi i środowiskowymi w zakresie profilaktyki wad wymowy.

   1. Do zadań doradcy zawodowego należy:

    1. pomoc w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,

   1. Pracownicy pedagogiczni realizują swoje zadnia również poza siedzibą Poradni.

   1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.

   2. Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko niej nie toczy się postępowanie karne.

   1. Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców
    i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

   1. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

    1. zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,

    2. czas trwania porozumienia,

    3. zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w poradni,

    4. zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci
     i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni,

    5. postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia,

   1. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w Poradni oraz pod nadzorem dyrektora Poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

     

   Dokumentacja Poradni 

   §6.

   1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

    1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni zawierający: numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię
     (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

    2. rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający: numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;

    3. dzienniki pracy;

    4. „Teczki Indywidualne” badanych dzieci i młodzieży;

    5. protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej;

    6. protokoły posiedzeń Zespołu Orzekającego;

    7. inną dokumentację zgodną z odrębnymi przepisami.

    

   Postanowienia końcowe 

   §7.

   1. Dokumentacja pracy Poradni prowadzona jest i przechowywana zgodnie z odrębnymi przepisami.

    2. Poradnia jest