Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przysusze

 • Kontakt

  ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha

  ppp@przysucha.pl

  tel. 48 675 39 27

  tel.  793 877 497

  https://www.facebook.com/pppprzysucha

Cele i zadania poradni

CELEM PORADNI JEST :

-Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
-Udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży przy współpracy ze środowiskiem lokalnym i samorządem terytorialnym

ZADANIAMI PORADNI SĄ:

 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 2. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 3. Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 4. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 5. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
 7. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 8. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

REALIZACJA ZADAŃ PORADNI

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, konsultacyjnej, terapeutycznej, psychoedukacyjnej, doradczej, mediacyjnej, profilaktycznej, informacyjnej, interwencyjnej w środowisku dziecka, orzeczniczo-kwalifikacyjnej.

W ZAKRESIE DIAGNOZY PORADNIA :

 1. Wykonuje badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.
 2. Dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży.
 3. Dokonuje diagnozy dzieci od urodzenia, przedszkolnych, dzieci i młodzieży w wieku obowiązku szkolnego, młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych.
 4. Dokonuje diagnozy psychologiczno - pedagogicznej dzieci i młodzieży wymienionych w ust.3 zgłoszonych do poradni przez rodziców, przedszkola, szkoły i placówki opiekuńczo - wychowawcze i lekarzy z rejonu działania poradni oraz zgłaszających się indywidualnie.
 5. Diagnozy dokonuje samodzielnie specjalista poradni lub zespół badający.

W ZAKRESIE ORZEKANIA I KWALIFIKACJI.

 1. Dyrektor Poradni powołuje zespoły orzekające o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania, które prowadzą postępowanie orzekające, kwalifikujące do odpowiednich form kształcenia i opieki.
 2. Skład zespołów, zadania oraz szczegółowe zasady postępowania określa regulamin zespołów orzekających. 
 3. Efektem postępowania orzeczniczo-kwalifikacyjnego jest wydanie:
  a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  b) w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, które otrzymują w dwóch egzemplarzach wnioskodawcy (rodzice / prawni opiekunowie dziecka),
  d) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.
 4. Postępowanie orzekające i kwalifikujące dotyczy dzieci i młodzież w wieku obowiązku szkolnego dla uczniów szkół położonych na terenie działania poradni oraz dzieci nie uczęszczających do szkoły zamieszkałych w rejonie działania poradni.

W ZAKRESIE OPINIOWANIA PORADNIA :

 1. Opiniuje między innymi w sprawach:

- wczesniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,

- odroczenia obowiązku szkolnego,

- specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji rozwojowej),

- dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

- objęcia dziecka/ucznia/ wychowanka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w placówce oświatowej,

- udzielenia zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki,

- objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

- objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką edukacyjną,

- innych, określonych w odrębnych przepisach.

Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia.

 

W ZAKRESIE TERAPII PORADNIA PROWADZI:

 1. Różnego rodzaju formy terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.
 2. Poradnia inspiruje działalność terapeutyczną w szkołach i placówkach w rejonie poradni.
 3. Poradnia udziela konsultacji i innych form pomocy merytorycznej nauczycielom podejmującym działalność terapeutyczną w swoich placówkach.

W ZAKRESIE DORADZTWA PORADNIA:

 1. Prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli w zakresie postępowania dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego.
 2. Kształtuje u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 3. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i oraz mocnych stron dziecka.

W ZAKRESIE PSYCHOEDUKACJI:

Dla ucznia:
-wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
- podnoszenie efektywności uczenia się,
-rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów,
-rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, i inne.

Dla rodziców i nauczycieli
-pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
-wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
-popularyzacja wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

W ZAKRESIE PROFILAKTYKI:

 1. Kształtuje właściwe postawy uczniów, rodziców wobec zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia chemiczne i behawioralne, niedostosowanie społeczne, AIDS i innych) oraz inspiruje różnorodne formy pracy wychowawczej.
 2. Umożliwia objęcie odpowiednią formą pomocy psychologiczno - pedagogicznej, kieruje do odpowiednich instytucji.
 3. Realizuje zadania profilaktyki uzależnień dotyczące dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, także zadania informacyjne, edukacyjne i interwencyjne w środowisku dziecka i jego rodziny.