1. Badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej są dobrowolne.
 2. Zgłoszenie na badanie dokonuje rodzic lub dorosły uczeń, nauczyciel.
 3. Ustalenie terminu badania odbywa się po złożeniu właściwych dokumentów:
  • informacji szkoły o uczniu,
  • wytworów pracy dziecka,
  • sprawozdanie z realizowanej pracy wyrównawczej.
 4. Pracownik Poradni dokonuje analizy dostarczonych dokumentów, jeżeli dziecko było już wcześniej diagnozowane analizuje wyniki poprzednich badań oraz dokumentacje dotyczącą prowadzonej pracy pedagogicznej. Jeżeli uznaje, że ponowna diagnoza jest uzasadniona, wyznacza termin badania.
 5. Jeżeli po badaniu nie była prowadzona praca wyrównawcza pracownik Poradni informuje osobę zgłaszającą o konieczności realizacji zaleceń znajdujących się w poprzedniej opinii i braku potrzeby ponownego badania.
 6. Jeżeli brak jest informacji ze szkoły pracownik sporządza pismo do szkoły o konieczności dostarczenia takiej informacji.
 7. Jeżeli osobą zgłaszającą jest rodzic, pracownik Poradni przeprowadza z nim rozmowę dotyczącą trudności dziecka i w razie potrzeby wyznacza termin badania. Informuje też o konieczności dostarczenia informacji ze szkoły lub od lekarza w terminie 2 tygodni.