1. Diagnoza logopedyczna:
 2. Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywołania zaburzonych głosek
  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy,
  • ćwiczenia emisyjno – głosowe.
 3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:
  • wywołanie głoski w izolacji,
  • utrwalanie głoski korygowanej na materiale językowym w logatomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach,
  • ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę  w wierszach, piosenkach, wyliczankach, powiedzeniach,
  • automatyzacja poprawności wymowy w mowie spontanicznej, opowiadań ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane.
 4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia ortofoniczne,
  • ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego,
  • ćwiczenia logorytmiczne,
  • ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej),
  • kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów i rymowanek.
 5. Wyrabianie u dzieci umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, wskazywanie różnic pomiędzy gwarą a językiem literackim.

CELE TERAPII

 1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
 2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
 4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej podczas ćwiczeń.
 5. Usprawnianie techniki czytania i pisania.
 6. Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.