1. Dzieci na terapię przyjmowane są na pisemny wniosek rodziców.
  2. Przyjęcie na terapię poprzedzone jest badaniami psychologicznymi, pedagogicznymi i w miarę potrzeby logopedycznymi.
  3. O potrzebie zakwalifikowania dziecka na terapię indywidualną lub grupową na terenie Poradni decyduje zespół, w skład którego wchodzą osoby badające i dyrektor Poradni.
  4. Na terapię na terenie Poradni przyjmowane są dzieci z poważnymi zaburzeniami, z którymi praca pedagogiczna na terenie szkoły nie przyniosła rezultatów, bądź brak jest w szkole specjalisty do prowadzenia zajęć z dzieckiem.