Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu przysuskiego.

W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.   Poradnia realizuje zadania poprzez:

 • diagnozowanie
 • opiniowanie
 • konsultacje
 • terapię
 • prowadzenie grup wsparcia
 • poradnictwo
 • interwencję kryzysową
 • działalność profilaktyczną
 • działalność informacyjną

Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Do Poradni zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych z dziećmi oraz młodzież.

Prosimy o uzgadnianie terminu diagnozy  osobiście lub telefonicznie.  

Prosimy nauczycieli o przekazywanie do Poradni (za zgodą rodziców) pisemnych informacji dotyczących funkcjonowania w szkole dzieci kierowanych na badanie. Informacje  powinny zawierać PESEL dziecka, pieczęć szkoły oraz podpis nauczyciela sporządzającego opinię i dyrektora szkoły lub placówki.

Poradnia proponuje przesiewowe badania mowy, słuchu i wzroku.

Spotkania grupowe Poradnia realizuje po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematyki zajęć.

 Istnieje możliwość zorganizowania na terenie szkoły/placówki punktu konsultacyjnego (raz w semestrze).

 

OFERTA ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA TERENIE SZKÓŁ

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03 sierpnia 2018r. § 2 pkt 1 c "nauczyciele, o których mowa w § 1 pkt 1, w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz, realizują zajęcia w ramach zadań związanych z: prowadzeniem zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych"oraz § 2 pkt 1 d "prowadzenie z uczniami, wychowankami, rodzicami i nauczycielami działań z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

Przykładowa tematyka zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży:

 • Profilaktyka uzależnień (w tym walka z dopalaczami) i promocja zdrowia.
 • Metody radzenia sobie ze stresem.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Rozwijanie umiejętności asertywnych.
 • Strategie podejmowania decyzji.
 • Wzmacnianie motywacji do nauki i samorozwoju.
 • Złość a zachowanie agresywne.
 • Pamięć i techniki sprawnego uczenia się.
 • Rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami i rodzicami.
 • Problemy okresu dorastania.
 • Sztuka autoprezentacji.
 • Trening twórczego myślenia.
 • Wzmacnianie samoświadomości i poczucia własnej wartości.
 • Doradztwo zawodowe.
 • Tolerancja i akceptacja.

Propozycje tematów szkoleniowych rad pedagogicznych:  

 • Przezwyciężanie trudności dydaktycznych spowodowanych zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznych (nauczyciele klas I-III).
 • Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  na terenie szkoły.
 • Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 • Czynniki wpływające na osiągnięcia szkolne dziecka.
 • Cechy wieku rozwojowego (dla poszczególnych grup wiekowych).
 • Rozwój mowy dziecka (ze szczególnym uwzględnieniem określonej grupy wiekowej).
 • Wady wymowy – rodzaje, profilaktyka, korekcja, przykładowe ćwiczenia.
 • Formy i metody pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą (godziny wychowawcze).
 • Nadpobudliwość psychoruchowa.
 • Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, otyłość.
 • Uczeń autystyczny w szkole.
 • Zapobieganie samobójstwom wśród dzieci i młodzieży.
 • Metody radzenia sobie z agresją,  przemocą  i cyberprzemocą w szkole.
 • Profilaktyka uzależnień – uzależnienia od substancji psychoaktywnych (w tym dopalaczy) oraz uzależnienia behawioralne.
 • Interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie – wyniki badań, wnioski i zalecenia.

  Prelekcje i warsztaty dla rodziców:  

 • Budowanie pozytywnej samooceny dziecka.
 • Przemoc i agresja – przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie.
 • Problemy okresu dorastania.
 • Przyczyny trudności w nauce.
 • Pomoc w  wyborze zawodu i szkoły .
 • Stosowanie kar i nagród w procesie wychowawczym.
 • Pojęcie dojrzałości i gotowości do podjęcia nauki szkolnej.
 • Wady wymowy – rodzaje, profilaktyka, korekcja, przykładowe ćwiczenia.
 • Profilaktyka uzależnień – dopalacze, narkotyki, alkohol, papierosy, leki, uzależnienia behawioralne.
 • Motywowanie dziecka do nauki/ obowiązków.
 • Skuteczna komunikacja w rodzinie.

Prosimy o przekazywanie własnych sugestii i potrzeb dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej i współpracy między naszymi placówkami.