CELEM PORADNI JEST :

-Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
-Udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży przy współpracy ze środowiskiem lokalnym i samorządem terytorialnym

ZADANIAMI PORADNI SĄ:

 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 2. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 3. Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 4. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia , zawodu i planowania kariery zawodowej,
 5. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 7. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 8. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

REALIZACJA ZADAŃ PORADNI

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, konsultacyjnej, terapeutycznej, psychoedukacyjnej, doradczej, mediacyjnej, profilaktycznej , informacyjnej, interwencyjnej w środowisku dziecka, orzeczniczo-kwalifikacyjnej.

W ZAKRESIE DIAGNOZY PORADNIA :

 1. Wykonuje badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, lekarskie.
 2. Dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży,
 3. Dokonuje diagnozy dzieci od urodzenia, przedszkolnych, dzieci i młodzieży w wieku obowiązku szkolnego, młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Dokonuje diagnozy psychologiczno - pedagogicznej dzieci i młodzieży wymienionych w ust.3 zgłoszonych do poradni przez rodziców, przedszkola, szkoły i placówki opiekuńczo - wychowawcze i lekarzy z rejonu działania poradni oraz zgłaszających się indywidualnie także spoza rejonu poradni,
 5. Diagnozy dokonuje samodzielnie specjalista poradni lub zespół badający.

W ZAKRESIE ORZEKANIA I KWALIFIKACJI.

 1. Dyrektor Poradni powołuje zespoły orzekające o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania, które prowadzą postępowanie orzekające, kwalifikujące do odpowiednich form kształcenia i opieki.
 2. Skład zespołów , zadania oraz szczegółowe zasady postępowania określa regulamin zespołów orzekających. ( zał.3)
 3. Efektem postępowania orzeczniczo- kwalifikacyjnego jest wydanie
  a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  b) w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ;
  c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
  które otrzymują w trzech egzemplarzach wnioskodawcy ( rodzice / prawni opiekunowie dziecka)
  d) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
 4. Postępowanie orzekające i kwalifikujące dotyczy dzieci i młodzież w wieku obowiązku szkolnego dla uczniów szkół położonych na terenie działania poradni; oraz dzieci nie uczęszczających do szkoły zamieszkałych w rejonie działania poradni.

W ZAKRESIE OPINIOWANIA PORADNIA :

 1. Opiniuje w sprawach
  a) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
  b) pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
  c) udzielenia zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki
  d) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiajace sprostanie tym wymaganiom
  e) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
  f) zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego
  g) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
  h) przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej ( każdego typu ) kandydata z problemami zdrowotnymi , ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
  i) przystapienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub eegzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;
  j) innych, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka .
 3. Opinię podpisuje dyrektor poradni.

W ZAKRESIE TERAPII PORADNIA PROWADZI:

 1. Różnego rodzaju formy terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.
 2. Poradnia inspiruje działalność terapeutyczną w szkołach i placówkach w rejonie poradni,
 3. Poradnia udziela konsultacji i innych form pomocy merytorycznej nauczycielom podejmującym działalność terapeutyczną w swoich placówkach.

W ZAKRESIE DORADZTWA PORADNIA

 1. Prowadzi doradztwo psychologiczne , pedagogiczne , logopedyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli w zakresie postępowania dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego.
 2. Kształtuje u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 3. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i oraz mocnych stron dziecka.

W ZAKRESIE PSYCHOEDUKACJI

Dla ucznia:
-wspomaga wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży
-efektywność uczenia się
-rozwija umiejętność negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
-ozwija umiejętności z zakresu komunikacji społecznej

Dla rodziców i nauczycieli
-pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
-wspomaga wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny
-popularyzacje wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,

W ZAKRESIE PROFILAKTYKI

 1. Kształtuje właściwe postawy uczniów, rodziców wobec zagrożeń cywilizacyjnych (alkoholizm, narkomania, niedostosowanie społeczne, AIDS i innych) oraz inspiruje różnorodne formy pracy wychowawczej.
 2. Umożliwia objęcie odpowiednią formą pomocy psychologiczno - pedagogicznej, kieruje do odpowiednich instytucji
 3. Realizuje zadania profilaktyki uzależnień dotyczące dzieci i młodzieży z grupy ryzyka , także zadania informacyjne, edukacyjne i interwencyjne w środowisku dziecka i jego rodziny.

W ZAKRESIE POSTDIAGNOZY PORADNIA

 1. Śledzi losy dzieci które :
  -rozpoczęły naukę w szkole podstawowej z rocznym wyprzedzeniem,
  -otrzymały zgodę na indywidualny tok lub program nauki z wybranego przedmiotu,
  -nauczane są indywidualnie,
  -zakończyły terapię w poradni.
 2. Inspiruje szkoły, placówki do organizowania odpowiednich form pracy pedagogicznej dziecku zakwalifikowanemu do kształcenia specjalnego, do chwili zastosowania orzeczonej formy oraz udziela pomocy merytorycznej.