Drukuj
Odsłony: 49

 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PP-P W PRZYSUSZE W CZASIE EPIDEMII COVID – 19 – aktualizacja

WYTYCZNE DLA KLIENTÓW UCZESTNICZĄCYCH W STACJONARNYCH WIZYTACH NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  W PRZYSUSZE W OKRESIE PANDEMII

 1. Wizyty klientów są umawiane telefonicznie na konkretną datę i godzinę,
  z podaniem niezbędnych informacji.

 2. Przed umówionym badaniem w Poradni pracownik skontaktuje się z rodzicem /opiekunem, pełnoletnim uczniem/ telefonicznie, uzyska informacje dotyczące stanu zdrowia, przeprowadzi wywiad. Należy wysłuchać instrukcji związanej z procedurą badania. 

 3. Na badania diagnostyczne/terapię należy zgłaszać się o ustalonej godzinie. Drzwi do Poradni są zamknięte. Pracownik wyjdzie po każdą umówioną osobę, wezwany dzwonkiem, który przy zachowaniu bezpiecznej odległości, zaprowadzi badanego do odpowiednio przygotowanego gabinetu.

 4. Do poradni można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe  – bez objawów chorobowych takich jak kaszel, gorączka, katar, ból mięśni itp. Rodzic/opiekun lub pełnoletni uczeń również musi być zdrowy, tj. bez powyższych objawów.

 5. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno zgłaszać się na diagnozę/terapię do Poradni.

 6. Przed przystąpieniem do badania rodzic/opiekun dziecka lub pełnoletni uczeń wypełnia oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, istotnych informacji mogących wskazywać na zagrożenie epidemiczne (kwarantanna, izolacja).

 7. Wykonany zostanie pomiar temperatury ciała dziecka i rodzica/opiekuna. Pracownik odstąpi od czynności zawodowych w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5 st. C) oraz w przypadku braku zgody rodzica/ opiekuna dziecka lub pełnoletniego ucznia na wykonanie pomiaru.

 8. Brak zgody na warunki badania/terapii czy stosowania środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem przez pracownika poradni zgody na badanie/zajęcia.

 9. Na miejscu w Poradni każdy klient (dziecko również) obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym dostępnym przy wejściu. Należy zaopatrzyć swoje dziecko w  indywidualną osłonę nosa i ust i/lub rękawiczki. Każdy rodzic powinien mieć rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.

 10. Do Poradni może zgłosić się jeden rodzic z dzieckiem /po wcześniejszym ustaleniu terminu/. Na wizytę nie należy przyprowadzać dodatkowych osób (np. rodzeństwa). Rodzic dziecka do lat 7 może czekać na dziecko w wyznaczonym miejscu.

 11. Na czas badania dziecka w poradni wskazane jest, w miarę możliwości, by rodzic przebywał poza terenem placówki.

 12. Prosimy o dostarczenie przygotowanych wcześniej informacji i opinii ze szkoły/placówki, kserokopii dokumentacji medycznej.

 13. Należy zabrać ze sobą własne przybory szkolne (długopis, ołówek, kredki dla dziecka i długopis dla rodzica/opiekuna).

 14. Dziecko nie przynosi na diagnozę własnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

 15. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku płyny do picia we własnej butelce lub pojemniku.

 16. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust  i nie podawać ręki na powitanie. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  Rodzic powinien stosować powyższe zasady, dając dziecku dobry przykład.

 17.  Klient zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 metra z osobą diagnozującą.

 18.  Prosimy o punktualność, aby dziecko nie spotykało się z innymi w poczekalni lub pokoju badań.

 19. Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonej toalety. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucić do zamykanego, wyłożonego workiem foliowym kosza.

 20. Po zakończeniu badań/terapii, pracownik odprowadzi dziecko do wyjścia i przekaże oczekującemu rodzicowi.

 21. Omówienie wyników diagnozy/przebiegu terapii może odbywać się z wykorzystaniem metod komunikacji na odległość.

 22.  Kontakt bezpośredni z klientem w placówce ograniczamy z uwagi na dobro
  i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników poradni.

 23. Wszystkie druki obowiązujące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Przysusze dostępne są na stronie 
  ppp.przysucha.pl w zakładce: DRUKI DO POBRANIA.

 24. Wszelkiego typu sprawy prosimy nadal zgłaszać, z minimalizowaniem kontaktu bezpośredniego, pod numerem telefonu (48) 675 39 27.

Marzena Górna – Dyrektor PP-P w Przysusze