79dd29fb73377429e13228edfeaa613d

 

 

 

 

 

 

MALE11

 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z OFERTY W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM, Z ZACHOWANIEM PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W CZASIE EPIDEMII COVID-19.
 • ZACHĘCAMY DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ.

 ŻYCZYMY SPOKOJNEJ I SATYSFAKCJONUJĄCEJ PRACY, WYTRWAŁOŚCI I WYROZUMIAŁOŚCI

ORAZ SUKCESÓW DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH.

 

DYREKTOR I PRACOWNICY PP-P W PRZYSUSZE

 

 

 

 

 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PP-P W PRZYSUSZE W CZASIE EPIDEMII COVID – 19 – aktualizacja

WYTYCZNE DLA KLIENTÓW UCZESTNICZĄCYCH W STACJONARNYCH WIZYTACH NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  W PRZYSUSZE W OKRESIE PANDEMII

 1. Wizyty klientów są umawiane telefonicznie na konkretną datę i godzinę,
  z podaniem niezbędnych informacji.

 2. Przed umówionym badaniem w Poradni pracownik skontaktuje się z rodzicem /opiekunem, pełnoletnim uczniem/ telefonicznie, uzyska informacje dotyczące stanu zdrowia, przeprowadzi wywiad. Należy wysłuchać instrukcji związanej z procedurą badania. 

 3. Na badania diagnostyczne/terapię należy zgłaszać się o ustalonej godzinie. Drzwi do Poradni są zamknięte. Pracownik wyjdzie po każdą umówioną osobę, wezwany dzwonkiem, który przy zachowaniu bezpiecznej odległości, zaprowadzi badanego do odpowiednio przygotowanego gabinetu.

 4. Do poradni można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe  – bez objawów chorobowych takich jak kaszel, gorączka, katar, ból mięśni itp. Rodzic/opiekun lub pełnoletni uczeń również musi być zdrowy, tj. bez powyższych objawów.

 5. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno zgłaszać się na diagnozę/terapię do Poradni.

 6. Przed przystąpieniem do badania rodzic/opiekun dziecka lub pełnoletni uczeń wypełnia oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, istotnych informacji mogących wskazywać na zagrożenie epidemiczne (kwarantanna, izolacja).

 7. Wykonany zostanie pomiar temperatury ciała dziecka i rodzica/opiekuna. Pracownik odstąpi od czynności zawodowych w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5 st. C) oraz w przypadku braku zgody rodzica/ opiekuna dziecka lub pełnoletniego ucznia na wykonanie pomiaru.

 8. Brak zgody na warunki badania/terapii czy stosowania środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem przez pracownika poradni zgody na badanie/zajęcia.

 9. Na miejscu w Poradni każdy klient (dziecko również) obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym dostępnym przy wejściu. Należy zaopatrzyć swoje dziecko w  indywidualną osłonę nosa i ust i/lub rękawiczki. Każdy rodzic powinien mieć rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.

 10. Do Poradni może zgłosić się jeden rodzic z dzieckiem /po wcześniejszym ustaleniu terminu/. Na wizytę nie należy przyprowadzać dodatkowych osób (np. rodzeństwa). Rodzic dziecka do lat 7 może czekać na dziecko w wyznaczonym miejscu.

 11. Na czas badania dziecka w poradni wskazane jest, w miarę możliwości, by rodzic przebywał poza terenem placówki.

 12. Prosimy o dostarczenie przygotowanych wcześniej informacji i opinii ze szkoły/placówki, kserokopii dokumentacji medycznej.

 13. Należy zabrać ze sobą własne przybory szkolne (długopis, ołówek, kredki dla dziecka i długopis dla rodzica/opiekuna).

 14. Dziecko nie przynosi na diagnozę własnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

 15. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku płyny do picia we własnej butelce lub pojemniku.

 16. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust  i nie podawać ręki na powitanie. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  Rodzic powinien stosować powyższe zasady, dając dziecku dobry przykład.

 17.  Klient zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 metra z osobą diagnozującą.

 18.  Prosimy o punktualność, aby dziecko nie spotykało się z innymi w poczekalni lub pokoju badań.

 19. Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonej toalety. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucić do zamykanego, wyłożonego workiem foliowym kosza.

 20. Po zakończeniu badań/terapii, pracownik odprowadzi dziecko do wyjścia i przekaże oczekującemu rodzicowi.

 21. Omówienie wyników diagnozy/przebiegu terapii może odbywać się z wykorzystaniem metod komunikacji na odległość.

 22.  Kontakt bezpośredni z klientem w placówce ograniczamy z uwagi na dobro
  i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników poradni.

 23. Wszystkie druki obowiązujące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Przysusze dostępne są na stronie 
  ppp.przysucha.pl w zakładce: DRUKI DO POBRANIA.

 24. Wszelkiego typu sprawy prosimy nadal zgłaszać, z minimalizowaniem kontaktu bezpośredniego, pod numerem telefonu (48) 675 39 27.

Marzena Górna – Dyrektor PP-P w Przysusze

 

 

 

 

 

 

dzień dziecka

Drogie Dzieci!

W dniu Waszego święta życzymy Wam radosnego dorastania, 

by wszystkie chwile spędzone wśród rodziny i przyjaciół były magiczne,

przepełnione szczęściem i  uśmiechem.

Życzymy Wam, aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze

i aby trwało jak najdłużej,  aby nigdy nie opuszczał Was dobry humor

oraz  odwaga i pomysły na odkrywanie świata. 

Niech w tym szczególnym dniu spełnią się wszystkie Wasze marzenia !

 

Dyrekcja i pracownicy

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w Przysusze

 

 

Szanowni Państwo!

W tym trudnym dla nas wszystkim okresie nadal trwającej pandemii COVID-19 stoimy przed wyzwaniami, które wymagają od nas dyscypliny, rozwagi, odpowiedzialności i współpracy. W związku ze wznowieniem pracy stacjonarnej w naszej Poradni nasze wysiłki będą koncentrować się na tym, aby chronić zdrowie Państwa i nasze, a przede wszystkim dzieci będących pod opieką Poradni. Konieczna do tego będzie Państwa pomoc. Dlatego bardzo prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość i rozsądek oraz stosowanie się do zaleceń wynikających z opracowanych procedur bezpieczeństwa. Wzajemna życzliwość i współpraca umożliwi nam sprawne prowadzenie działań diagnostycznych i wydawanie dokumentów. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z opisem procedur (dostępne w zakładce KORONAWIRUS-BEZPIECZEŃSTWO W PP-P).

Dziękujemy za współpracę. 

 

WIZYTA W PORADNI – PROCEDURA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW I DZIECI   images

 

Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie:

 1. Wizyty w Poradni będą umawiane telefonicznie.

 2. Przed umówionym badaniem w Poradni pracownik skontaktuje się z rodzicem /opiekunem telefonicznie. Przeprowadzony będzie kwestionariusz wtępnej kwalifikacji dotyczący stanu zdrowia oraz wywiad. Należy wysłuchać instrukcji związanej z procedurą badania.

 3. Na badania diagnostyczne należy zgłaszać się o ustalonej godzinie. Drzwi do Poradni są zamknięte. Pracownik wyjdzie po każdą umówioną osobę, wezwany dzwonkiem.

 4. Przyprowadzić do poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych takich jak kaszel, gorączka, katar, ból mięśni itp. Rodzic/opiekun również musisz być zdrowy, tj. bez powyższych objawów.

 5. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno zgłaszać się na diagnozę do Poradni.

 6. Na miejscu w Poradni przejdziecie dezynfekcję rąk i bezdotykowy pomiar temperatury ciała /prosimy poinformować dziecko o tym wcześniej, aby nie było zaskoczone/.

 7. Należy zaopatrzyć swoje dziecko (z wyłączeniem uzasadnionych przypadków) w indywidualną osłonę nosa i ust i/lub w rękawiczki. Każdy rodzic powinien mieć rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.

 8. Do Poradni może zgłosić się jeden rodzic z dzieckiem /po wcześniejszym ustaleniu terminu/. Rodzic dziecka do lat 7 może czekać na dziecko w wyznaczonym miejscu.

 9. Prosimy o dostarczenie przygotowanych wcześniej kserokopii dokumentacji medycznej, informacji i opinii ze szkoły/placówki.

 10. Należy zabrać ze sobą własne przybory szkolne - długopis, ołówek, kredki dla dziecka i długopis dla rodzica/opiekuna.

 11. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust  i nie podawać ręki na powitanie. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  Rodzic powinien także stosować te zasady, dając dziecku dobry przykład.

 12. Dziecko nie przynosi na diagnozę własnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

 13.  Należy zachować społeczny dystans 2 metrów z osobą diagnozującą.

 14.  Prosimy o punktualność, aby dziecko nie spotykało się z innymi w poczekalni lub pokoju badań.

 15. Przychodzić jedynie wtedy, kiedy jest taka potrzeba! Priorytetem jest dobro i bezpieczeństwo dziecka - należy zadbać o wszystkich dookoła i samego siebie.

 16. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku płyny do picia we własnej butelce lub pojemniku.

 17. Wszystkie druki obowiązujące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przysusze dostępne są na stronie ppp.przysucha.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

 18. Wszelkiego typu sprawy prosimy nadal zgłaszać z wyłączeniem kontaktu bezpośredniego - pod numerem telefonu 48 675 39 27.

Marzena Górna – Dyrektor PP-P w Przysusze

 

 

 

 

 

                                                                Komunikat                                      wykrzyknik

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przysusze przywraca działalność stacjonarną. Rozpoczynamy diagnozę dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej - zgodnie z bieżącymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. W okresie epidemii w pierwszej kolejności będą realizowane zgłoszenia dotyczące wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Zgłaszanie dzieci na badanie, jak również wstępne postępowanie diagnostyczne i kwalifikacja do diagnozy, odbywa się telefonicznie pod numerem Poradni – tel.: 48 675 39 27.

Wizyta w Poradni przebiega zgodnie z ustalonymi wewnętrznymi procedurami, z którymi zostaniecie Państwo zapoznani i których w celu bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać.

W związku ze stanem pandemii - poza diagnozą - udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wykonywanie innych zadań statutowych, w tym terapii, prowadzone jest przez pracowników Poradni zdalnie.

Dzieci/uczniowie objęci terapią psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną mają możliwość kontynuowania współpracy w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym formie zdalnej (poprzez e-mail, telefonicznie, komunikatory społecznościowe).

W celu zgłoszenia problemu lub uzyskania porady/konsultacji należy zadzwonić pod stały numer Poradni: tel.: 48 675 39 27.

Marzena Górna - Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przysusze

 

 

 

 

 

Komunikat dla Klientów Poradni                    Noun project 1063

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, trwają przygotowania do otwarcia placówki dla klientów. O szczegółach – w tym procedurach dotyczących zasad bezpieczeństwa - podczas przyjęć w Poradni, będziemy informować na bieżąco. 

 

Marzena Górna - Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przysusze

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie